1-methyl-4-(6-methylheptan-2-yl)benzene

1-methyl-4-(6-methylheptan-2-yl)benzene