1-[5-(phenoxymethyl)-4,5-dihydro-1,3-oxazol-2-yl]-3-phenylurea

1-[5-(phenoxymethyl)-4,5-dihydro-1,3-oxazol-2-yl]-3-phenylurea