Bicyclo[3.1.1]hept-3-ene, 2-formylmethyl-4,6,6-trimethyl-

Bicyclo[3.1.1]hept-3-ene, 2-formylmethyl-4,6,6-trimethyl-