1-[4-(hydroxyamino)-5,5-dimethyl-2-oxo-3-phenylimidazolidin-1-yl]-3-phenylurea

1-[4-(hydroxyamino)-5,5-dimethyl-2-oxo-3-phenylimidazolidin-1-yl]-3-phenylurea