4,4'-Thiobis[2-methyl-6-(1-methyl-1-phenylethyl)phenol]

4,4'-Thiobis[2-methyl-6-(1-methyl-1-phenylethyl)phenol]