2,2,2-Trifluoro-1-[4-(4-methylbenzoyl)phenyl]ethanone

2,2,2-Trifluoro-1-[4-(4-methylbenzoyl)phenyl]ethanone