4-Methyl-6-(4-methylphenyl)-1,3,2,6-dioxathiazocane 2-oxide

4-Methyl-6-(4-methylphenyl)-1,3,2,6-dioxathiazocane 2-oxide