2-Isothiocyanato-2,4-dimethyl-4-phenylpentane

2-Isothiocyanato-2,4-dimethyl-4-phenylpentane