Phenol, 2,2'-thiobis[4-methyl-6-(1-methyl-1-phenylethyl)-

Phenol, 2,2'-thiobis[4-methyl-6-(1-methyl-1-phenylethyl)-