1-Methyl-3-(4-methylphenacylthio)-5,6,7,8-tetrahydroisoquinoline-4-carbonitrile

1-Methyl-3-(4-methylphenacylthio)-5,6,7,8-tetrahydroisoquinoline-4-carbonitrile