2-Pyrazolin-5-ol, 3-trifluoromethyl-5-(4-methoxyphenyl)-1-(3-methylbenzoyl)-

2-Pyrazolin-5-ol, 3-trifluoromethyl-5-(4-methoxyphenyl)-1-(3-methylbenzoyl)-