1-[2-(Hydroxymethyl)phenyl]ethanol

1-[2-(Hydroxymethyl)phenyl]ethanol