1,3-Oxathiolane, 2-methyl-2-(4-methylphenyl)-

1,3-Oxathiolane, 2-methyl-2-(4-methylphenyl)-