2-Pyrazolin-5-ol, 5-(4-ethylphenyl)-3-trifluoromethyl-1-(3-methylbenzoyl)-

2-Pyrazolin-5-ol, 5-(4-ethylphenyl)-3-trifluoromethyl-1-(3-methylbenzoyl)-