1-(4-methylphenyl)-2-(7H-purin-6-ylsulfanyl)ethanone

1-(4-methylphenyl)-2-(7H-purin-6-ylsulfanyl)ethanone