Benzenamine, N-[(2-methoxyphenyl)methylene]-4-nitro-

Benzenamine, N-[(2-methoxyphenyl)methylene]-4-nitro-