7-Methoxymethyl-2,7-dimethylcyclohepta-1,3,5-triene

7-Methoxymethyl-2,7-dimethylcyclohepta-1,3,5-triene