dimethyl 2-ethyl-2-(4-methylbenzoyl)-3-phenylcyclopropane-1,1-dicarboxylate

dimethyl 2-ethyl-2-(4-methylbenzoyl)-3-phenylcyclopropane-1,1-dicarboxylate