[1-(Bromomethyl)propyl]benzene

[1-(Bromomethyl)propyl]benzene