2-p-Tolyl-5-[trichloromethyl]-1,3,4-oxadiazole

2-p-Tolyl-5-[trichloromethyl]-1,3,4-oxadiazole