Pyrazolidin-3-one, 2-(4-methylbenzoyl)-1-phenyl-

Pyrazolidin-3-one, 2-(4-methylbenzoyl)-1-phenyl-