7-Bromo-4-methyl-7-(4-methylbenzoyl)-2,6-diphenyl-2,6-diazabicyclo[2.2.1]heptane-3,5-dione

7-Bromo-4-methyl-7-(4-methylbenzoyl)-2,6-diphenyl-2,6-diazabicyclo[2.2.1]heptane-3,5-dione