N-(2-Ethoxyphenyl)-2-methylbenzamide

N-(2-Ethoxyphenyl)-2-methylbenzamide