4-[(2-Methylbenzoyl)amino]phenyl 2-methylbenzoate

4-[(2-Methylbenzoyl)amino]phenyl 2-methylbenzoate