2-(1,3-Benzothiazol-2-ylsulfanyl)-1-(4-methylphenyl)ethanone

2-(1,3-Benzothiazol-2-ylsulfanyl)-1-(4-methylphenyl)ethanone