ethyl 4,5-dimethyl-2-[(2-methylbenzoyl)amino]thiophene-3-carboxylate

ethyl 4,5-dimethyl-2-[(2-methylbenzoyl)amino]thiophene-3-carboxylate