3-(4-Methylbenzoyl)-2-thioxo-4-thiazolyl 4-methylbenzoate

3-(4-Methylbenzoyl)-2-thioxo-4-thiazolyl 4-methylbenzoate