2-Chloro-5-[(3-methylbenzoyl)amino]benzamide

2-Chloro-5-[(3-methylbenzoyl)amino]benzamide