Aziridine, 2-methyl-2-(2,2,4-trimethyl-4-phenylpentyl)-

Aziridine, 2-methyl-2-(2,2,4-trimethyl-4-phenylpentyl)-