3-Heptyne, 2,2,6-trimethyl-5-chloro-6-phenyl-

3-Heptyne, 2,2,6-trimethyl-5-chloro-6-phenyl-