2-(1,5-Dimethylhexyl)-[1,3]dithiane

2-(1,5-Dimethylhexyl)-[1,3]dithiane