Methyl 4-(4-(2-[4-(4-methoxy-4-oxobutanoyl)phenyl]ethyl)phenyl)-4-oxobutanoate

Methyl 4-(4-(2-[4-(4-methoxy-4-oxobutanoyl)phenyl]ethyl)phenyl)-4-oxobutanoate