1,3,5-Trimethyl-2-phenylpiperidin-4-one

1,3,5-Trimethyl-2-phenylpiperidin-4-one