4-hydroxy-1,3,5-trimethyl-2-phenylpiperidine-4-carbonitrile

4-hydroxy-1,3,5-trimethyl-2-phenylpiperidine-4-carbonitrile