1,3-Dimethyl-2-phenylpiperidin-4-one

1,3-Dimethyl-2-phenylpiperidin-4-one