4-(4-Octyloxy-phenyl)-[1,2,3]selenadiazole

4-(4-Octyloxy-phenyl)-[1,2,3]selenadiazole