4-hydroxy-3,5-dimethyl-2,6-diphenylpiperidine-4-carbonitrile

4-hydroxy-3,5-dimethyl-2,6-diphenylpiperidine-4-carbonitrile