4-(4-Methylphenyl)-1,2,5-oxadiazol-3-amine

4-(4-Methylphenyl)-1,2,5-oxadiazol-3-amine