1,4-Dimethyl-2,3-diphenylpiperazine

1,4-Dimethyl-2,3-diphenylpiperazine