3,5-Dimethyl-2-phenylpiperidin-4-one

3,5-Dimethyl-2-phenylpiperidin-4-one