3-(2-Methoxyphenyl)-1-methyl-5-phenyl-1H-[1,2,4]triazole

3-(2-Methoxyphenyl)-1-methyl-5-phenyl-1H-[1,2,4]triazole