Methanamine, N-(1-phenylethylidene)-

Methanamine, N-(1-phenylethylidene)-