4-(2,4-dimethylphenyl)-3-[4-(trifluoromethyl)pyridin-3-yl]-1,2,4-oxadiazol-5(4H)-one

4-(2,4-dimethylphenyl)-3-[4-(trifluoromethyl)pyridin-3-yl]-1,2,4-oxadiazol-5(4H)-one