Indoline, 2-(hydroxydiphenylmethyl)-

Indoline, 2-(hydroxydiphenylmethyl)-