3-Phenylpropyl 4-nitrobenzoate

3-Phenylpropyl 4-nitrobenzoate