1-[2-(1-Hydroxyethyl)phenyl]-2-propanol

1-[2-(1-Hydroxyethyl)phenyl]-2-propanol