1-Benzoyl-3,4,4-triphenylazetidin-2-one

1-Benzoyl-3,4,4-triphenylazetidin-2-one