4,4,6-Trimethyl-2,6-diphenyl-5,6-dihydro-4H-1,3-oxazine

4,4,6-Trimethyl-2,6-diphenyl-5,6-dihydro-4H-1,3-oxazine