4-(Hydroxymethyl)-5-phenyl-1,3-oxazolidin-2-one

4-(Hydroxymethyl)-5-phenyl-1,3-oxazolidin-2-one