Benzeneethanamine, N-(phenylmethylene)-

Benzeneethanamine, N-(phenylmethylene)-